Volgende dag levering mogelijk
3% BTW-prijsverlaging
Kwaliteitsgarantie
Technisch advies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wettelijke en klanteninformatie Wettelijke en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen § 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als aanbieder (Thomas Kraus) via de website www.spanngummishop.de met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt, in tegenspraak met uw eigen voorwaarden.

(2) De consument in de zin van de volgende regels is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst
(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) De overeenkomst komt via het online-winkelwagensysteem als volgt tot stand:
de te koop aangeboden goederen worden in het "winkelwagentje" opgeslagen. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelwagentje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en leveringsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens eindelijk weer op de besteloverzichtpagina getoond. Als u een direct betaalsysteem als betaalmethode gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort), wordt u naar de overzichtspagina van uw bestelling in onze online shop geleid of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor onmiddellijke nummering, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggeleid naar onze online shop naar de besteloverzichtpagina.
Voordat u uw bestelling plaatst, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de knop "bestelling te betalen" verklaart u dat u het aanbod rechtsgeldig aanvaardt en dat de overeenkomst is gesloten.
(4) Uw aanvragen voor het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij maken u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle in verband met het sluiten van het contract

De benodigde informatie is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en vooral dat SPAM-filters dit niet verhinderen.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten over de aangeboden betalingsmethoden

(1) SEPA-automatische afschrijving (basis- en/of bedrijfsdomiciliëring)

Bij betaling via een SEPA-basisdomiciliëring of een SEPA-bedrijfsdomiciliëring machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening af te schrijven door een bijbehorend SEPA-mandaat af te geven.
De incasso van de automatische incasso vindt plaats binnen 4 dagen na het afsluiten van het contract.
De termijn voor de voorafgaande kennisgeving wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U bent verplicht ervoor te zorgen dat de rekening op de vervaldag voldoende gedekt is. In het geval van een debetnota voor de terugzending door uw schuld, moet u de gemaakte bankkosten dragen.

§ 4 Voorbehoud, eigendomsvoorbehoud, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het betrekking heeft op vorderingen die voortvloeien uit dezelfde

contractuele relatie.
(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs. (3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit hoofde van de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Vóór de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In dit geval draagt u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop verkrijgt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Indien u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Indien de voorbehoudsgoederen worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop wij op uw verzoek recht hebben vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

e) Voor retourzendingen rekenen wij 20% van het orderbedrag aan als een vergoeding voor heropslag plus de verzendkosten van buitenaf.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken bestaat.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Indien u ondernemer bent, zijn de voorgaande garantiebepalingen niet van toepassing:

a) Alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen als kwaliteit van het product, maar niet andere reclame, openbare lof of verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken geven wij naar onze keuze garantie door reparatie of vervanging. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u, naar uw keuze, een korting op de aankoopprijs eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van het gebrek wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij er iets anders voortvloeit, in het bijzonder uit de aard van het object of het gebrek of andere omstandigheden. In geval van verbetering zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar na levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- opzettelijk of door grove nalatigheid aan ons toe te rekenen schade door schuld veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze
wijze
hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aanvaard; - voor zover het
gaat om

zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met de gebruikelijke wijze van gebruik en de gebrekkigheid van het gebouw hebben veroorzaakt;
- voor zover u wettelijke verhaalsrechten tegen ons hebt in verband met rechten met betrekking tot gebreken


.

§ 6 Keuze van het recht

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______________________________________________________________________________________

II. klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

Thomas Kraus
Weberschlag 14a
92729 Weiherhammer
Duitsland
Telefoon: 09613814600
E-mail: shop@spanngummishop.de
Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst, het sluiten van de overeenkomst zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van de overeenkomst" van onze algemene voorwaarden (deel I).

3. contracttaal, opslag van contractteksten, opslag van contractteksten

3.1 De taal van de overeenkomst is het Duits.

3.2 De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen. Voor de verzending van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk voorgeschreven informatie voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail opnieuw aan u toegezonden.

3.3 Bij offerte-aanvragen buiten het online-winkelwagensysteem ontvangt u alle contractuele gegevens in het kader van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u elektronisch kunt afdrukken of opslaan.

4. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. prijzen en betalingswijzen

5.1 De in de desbetreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. U wordt geïnformeerd over een overeenkomstige

De op onze website of in de betreffende aanbieding gemarkeerde knop wordt tijdens het bestelproces apart weergegeven en is voor uw rekening, tenzij de levering zonder verzendkosten wordt beloofd.

5.3 De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden aangegeven door een knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

5.4 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

6. leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig aangegeven knop op onze website of in het desbetreffende aanbod.

6.2 Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending niet op u overgaat voordat de goederen aan u zijn overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u zelfstandig een transportbedrijf heeft laten uitvoeren dat niet door de ondernemer of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

Als u een ondernemer bent, is de levering en verzending op uw risico.

7. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt beheerst door de "Garantie"-bepaling in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging die gespecialiseerd zijn in informaticarecht en permanent worden gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u onder: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 07.12.2017

Laatst bekeken